top of page

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dierenfysiotherapie Achterhoek, gevestigd te Silvolde, bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 77290763.

Artikel 1: Definities

Dierenfysiotherapeut: is een fysiotherapeut die zich na de opleiding tot humaan fysiotherapeut verder opgeleid en gespecialiseerd heeft (middels de opleiding tot dierenfysiotherapeut) in het fysiotherapeutisch mogen behandelen van dieren. Overeenkomstig met de wet “Besluit en Regeling diergeneeskundigen” en het Besluit “opleidingseisen en deskundigheid dierenfysiotherapeut”, staat de Dierenfysiotherapeut in het Register Diergeneeskunde als paraveterinair geregistreerd. In deze overeenkomst wordt onder de Dierenfysiotherapeut verstaan Lenneke Meijer- Straub of een andere aan Dierenfysiotherapie Achterhoek gelieerde erkende Dierfysiotherapeut.

Klant:  de eigenaar van het te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier die gemachtigd is door eigenaar; in wiens opdracht de praktijk dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Cliënt:  het door de klant ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren die door middel van dierfysiotherapie behandeld wordt, onder de behandeling wordt onder meer maar niet exclusief bedoeld: Taping / Het aanmeten van een Brace / Laser / Dry needling.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst (tot behandeling) tussen de praktijk en de klant tot het verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen, en/of het geven van adviezen.

Debiteur: tenzij anders vooraf gemeld, is de klant gelijk aan de eigenaar van het dier.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten die tot uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.      Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden de Dierenfysiotherapeut niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien partijen schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden hebben ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming behandelovereenkomst

3.1.      Alle aanbiedingen tot het sluiten van een behandelovereenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2.      De tussen de Dierenfysiotherapeut en de klant te sluiten behandelovereenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door De Dierenfysiotherapeut schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer De Dierenfysiotherapeut met de uitvoering van de overeenkomst  (onderzoek/ behandeling) is begonnen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan digitaal per e-mail.

3.3.      De Dierenfysiotherapeut zal de klant vragen om digitaal een intake in te vullen, indien deze in goede orde is ontvangen zal er digitaal een afspraakbevestiging worden verzonden. Deze bevestiging dient als de in 3.2. genoemde schriftelijk bevestiging van de overeenkomst.

3.4.      De Dierenfysiotherapeut heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden cliënt, om haar moverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden te accepteren.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst
De tussen de Dierenfysiotherapeut en de klant gesloten behandelovereenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van De Dierenfysiotherapeut tot het leveren van een dierfysiotherapeutische onderzoek/behandeling en/of advies. De Dierenfysiotherapeut voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 5: Tarieven en betaling
5.1.      Alle genoemde prijzen vrijgesteld van BTW (Géén BTW afdracht door de Dierenfysiotherapeut)

5.2.      Indien klant gebruik wenst te maken van gedeeltelijke of volledige kostendekking door een afgesloten verzekering van zijn of haar dier, dient dit vóór de eerste behandeling kenbaar gemaakt te worden, eventuele administratiekosten zullen hiervoor apart in rekening worden gebracht.
5.3.      De tarieven zijn gepubliceerd op de website www.dierenfysiotherapie-achterhoek.nl

5.4.      Betaling dient direct na de behandeling per contant of PIN te geschieden, tenzij anders is    overeengekomen.

5.5.      De klant/debiteur is niet gerechtigd om verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van openstaande facturen, die door de Dierenfysiotherapeut in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

5.6.      Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant/Debiteur in verzuim. In dat geval is De Dierenfysiotherapeut gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag het volledige openstaande bedrag is voldaan. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.  Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

Artikel 6: Annulering
6.1.      Afspraken dienen 24 uur van tevoren schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren geannuleerd is, wordt 50% van de behandelkosten in rekening gebracht.

6.2.     Voor afspraken op locatie geldt dat indien deze korter dan 2 uur van tevoren geannuleerd worden, de volledige kosten (behandelkosten en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Klachten
7.1.      De Dierenfysiotherapeut zal er alles aan doen om de Klant en Cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

7.2.      Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij De Dierenfysiotherapeut.

7.3.      De Klant dient De Dierenfysiotherapeut in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1      Indien De Dierenfysiotherapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van De Dierenfysiotherapeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Een afschrift van de polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering kunnen op verzoek worden verstrekt.

8.2.    Vergoeding van indirecte schade is uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

8.3.      De Dierenfysiotherapeut sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het uitoefenen van oefeningen bij het Dier in eigen beheer waarbij geen directe toezicht is van de Dierenfysiotherapeut.

Artikel 9: Eigendom en administratie
De Dierenfysiotherapeut zal administratie en verslagen en andere medische bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 5 jaren bewaren. Deze informatie zal gedeeld worden met de behandelend dierenarts tenzij uitdrukkelijk hier geen toestemming voor wordt gegeven door klant. Persoonsgegevens worden bewaard volgens de geldende AVG wetgeving.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1   Op alle overeenkomsten tussen De Dierenfysiotherapeut en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.      

10.2   Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, met dien verstande dat de Dierenfysiotherapeut ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij een andere bevoegde rechter.

bottom of page